CONCRUSUL CEA MAI BUNA MAȘINĂ RUBE GOLDBERG-2020

REGULAMENTUL CONCURSULUI

1.      Dispoziții Generale

1.1.   Tema concursului: CEA MAI BUNA MAȘINĂ RUBE GOLDBERG-2020.

1.2.   Concursul este anunțat în contextul evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2020, care va avea loc la 27 noiembrie 2020.

1.3.   Concursul este organizat în cadrul proiectului UE MODERNight-2020 - „Promovarea impactului științei și inovării prin organizarea în Moldova a Nopții Cercetătorilor Europeni”, implementat de către Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Științe a Moldovei și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

1.4.   Concursul este organizat pe pagina web a evenimentului https://noapteacercetatorilor.md/.

1.5.   Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia și va anunța acest lucru public, pe pagina web a evenimentului și pagina de Facebook a evenimentului.

2.      Condiții de participare la Concurs

2.1.   La concurs pot participa echipe de studenți din cadrul colegiilor, universităților.

2.2.   Fiecare echipă poate include cel mult 6 (șase) membri. 

2.3.   Se permite formarea echipelor cu participanți din diferite universități, colegii;  

2.4.   Cel puțin 4 membri ai echipei trebuie să facă parte din aceeași facultate (dacă nu este posibil, se permite mixarea studenților din cel mult 2 facultăți diferite); 

2.5.   Fiecare echipă va fi condusă de un mentor din cadrul universității pentru consultare, ghidare și suport.  

2.6.   Funcționarea mașinii va fi demonstrată printr-o înregistrare video cu o durată de cel mult 3 minute.

2.7.   Formularul de participare și materialul video vor fi transmise la adresa de e-mail [email protected] cu subiectul: „Concurs: Cea mai bună mașină Rube Goldberg”.

3.      Termenii de organizare a Concursului

·            15 octombrie - 6 noiembrie 2020 extins - 15 octombrie - 12 noiembrie 2020 - Transmiterea de către participanții la Concurs a formularului completat;

·            7-10 noiembrie 2020 extins - 13-17 noiembrie - Postarea de către organizator a lucrărilor pe pagina web a evenimentului –  https://noapteacercetatorilor.md/;

·           11-25 noiembrie 2020 modificat - 18-25 noiembrie - Evaluarea lucrărilor de către publicul larg și Juriul academic;

·            27 noiembrie 2020 - Anunțarea câștigătorilor Concursului în cadrul evenimentului, transmis on-line pe pagina web a evenimentului și publicate pe pagina de Facebook a evenimentului.

4.      Elaborarea conceptului mașinii 

4.1.   Sarcina finală a mașinii RG pentru toate echipele constă în lansarea unei mingi în coș cu următoarele cerințe: 

Cos-RG-2020
  • Înălțimea minimă a coșului: 50 cm; 
  • Distanța minimă de lansare la coș (de la centrul coșului): 30cm; 
  • Mărimea mingii și a coșului vor fi alese în conformitate cu raportul ¾; 
  • Mingea trebuie să fie lansată la coș în timpul procesului de funcționare a mașinăriei Rube Goldberg. 

4.2.   Fiecare echipă elaborează conceptul propriu al mașinii, care îndeplinește condiția principală a competiției; 

4.3.   Fiecare echipă la angajarea în concurs va semna un acord prin care va confirma că mașina Rube Goldberg elaborată și confecționată este rodul exclusiv al muncii membrilor echipei. 

4.4.   Pentru a asigura o vizualizare mai bună a mașinii, se recomandă plasarea unor surse de lumină pe mecanism și în interiorul acestuia, însă acestea nu trebuie să afecteze sau să ajute transferurilor de energie. 

5.      Cerințe și restricții către mașină:  

·          Dimensiunile mașinii nu trebuie sa depășească 1.6m x 1.6m x 2m;  

·          Mașina trebuie să efectueze cel puțin 15 etape de transfer (noduri unice), nodurile extra vor fi punctate cu puncte extra în urma unui barem stabilit; 

·          Rularea nu trebuie să dureze mai mult de 2 minute și 30 secunde; 

·          Doar doi membri pot să interacționeze cu mașina odată ce a început demonstrarea. Pentru fiecare interacționare după ce demonstrarea a început se aplică penalizare; 

·          Schema constructivă a mașinii trebuie obligatoriu să fie concepută și confecționată după principiul modular, numărul de module al mașinii nu este limitat;  

·          Mașinile pot să posede logo-uri, sau alt material promoțional specific facultății, sponsorilor echipei sau concursului; 

·          Se interzice folosirea ființelor vii cu orice scop în componența mașinilor;  

·          Orice obiect în zbor sau lăsat liber trebuie să se includă în limitele de dimensiune ale mașinii. Aceste restricții se referă și la picături de apă, baloane sparte și alte obiecte mici; 

·          Este interzisă utilizarea focului deschis;  

·          Orice părți componente care pot prezenta pericol sau pot afecta participanții, juriul sau spectatorii sunt categoric interzise;  

·          Orice acțiune care ar modifica sau influența direct capacitatea de funcționare a altor mașini e un motiv spre descalificare;  

·          E considerat „nod” sau „modul” orice transfer de energie de la un tip de acțiune la alt tip de acțiune. Transferuri identice (un set de domino-uri, o bilă ce se mișcă pe o pantă etc.) se tratează drept un singur nod;  

·          Este interzisă utilizarea circuitelor logice programabile (microprocesoarelor);  

·          Se interzice utilizarea motoarelor ca elemente de tracțiune sau rotație; 

·          Sarcina se va efectua în timpul rulării mașinii. 

 

6.      Modul de evaluare a lucrărilor

6.1.   Lucrările vor fi evaluate atât de publicul larg (online, pe pagina evenimentului, prin punerea de Like), cât și de un juriu special creat din reprezentanții mediului academic.

·            Ponderea punctajului acordat de publicul larg – 50%.

·            Ponderea punctajului acordat de Juriul academic – 50%.

6.2.   Criteriile de apreciere a Mașinii Rube Goldberg: 

·            Executarea sarcinii;  

·            Numărul de etape de transfer (noduri); 

·            Derularea impecabilă a mașinii (fără intervenții);  

·            Complexitatea mașinii;  

·            Numărul de tipuri de energie folosite;  

·            Aspectul estetic/design al mașinii;  

·            Creativitatea soluțiilor utilizate;  

·            Prezentarea mașinii (descrierea funcționării acesteia); 

·            Sarcina se consideră efectuată complet, dacă la finalul etapelor de transfer (nodurilor) va fi aruncată mingea în coș. 

6.3.   Penalități:  

·            Întârzierile în timpul rulării (per 3 secunde);  

·            Întârzierile în timpul resetării complete (per minut);  

·            Intervențiile în cazul blocării mașinii (per intervenție);  

·            Părăsirea spațiului de gabarit al mașinii de către elementele mobile (mingi, lichide); 

·            Comportamentul indecent (presiuni, defectare intenționată a dispozitivelor altor concurenți, plagiatul etc.); 

·            Alte încălcări ale regulamentului.  

7.      Premiile oferite în concurs, revindicarea și acordarea acestora

7.1.   În cadrul prezentului Concurs, fiecare echipă are șansa de a câștiga unul dintre premiile oferite, în funcție de rezultatele anunțate la 27 noiembrie 2020:

·            Cupa Locul I, medalia și diploma de mențiune;

·            Cupa Locul II, medalia și diploma de mențiune;

·            Cupa Locul III, medalia și diploma de mențiune;

·           Toți participanți vor primi diplome de participare.

7.2.   Contactarea câștigătorilor se va face prin e-mail sau telefon, conform datelor de contact prezentate în formularul de participare. Câștigătorii au la dispoziție 72 de ore, de la ora primirii mesajului de notificare, pentru revendicarea premiului. Câștigătorii care nu vor revendica premiile în termen de 72 de ore, nu vor fi validați.

7.3.   Înmânarea premiilor câștigătorilor se va face în perioada 1-15 decembrie 2020, la sediul Organizatorului sau va fi transmis prin poștă la adresa comunicată de câștigător (în dependență de situația pandemică în contextul COVID-19 sau locul de domiciliu al câștigătorului).

8.      Dispoziții finale

8.1.   Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la acest concurs, participanții declară că acceptă, respectă și se conformează tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament şi nu vor folosi conținut protejat prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția cazului în care participantul este proprietarul acestor drepturi.

8.2.   Participarea la acest Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

8.3.   Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

8.4.   Dacă o situație de forță majoră și/sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forța majoră și/sau caz fortuit, este obligat să comunice participanților concursului, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

8.5.   Organizatorul își rezervă drepturile de a utiliza lucrările înscrise în concurs fără acordul autorului, însă menționând numele acestuia.

8.6.   Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al concursului.

8.7.   Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs. Orice intenție de influențare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat eliminarea din Concurs.

8.8.   Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător și/sau de către persoanele care îl reprezintă legal în legătură cu premiul câștigat.

9.      Litigii

9.1.   Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Descarcă Formularul de participare

Descarcă Regulamentul concursului